Hur går det till?

 

 

Det är ett samarbete mellan dig och mig med inriktning på problemlösning men också att få en förståelse för vad som kan vara orsaken/orsakerna varför du söker hjälp. Att gå i terapi är egentligen en egen-utbildning där du får lära dig hur och varför din kropp och tankar beter sig som de gör samt få en förståelse för varför det har blivit så. För att möta framtiden behöver vi acceptera, förstå vår historia som format oss och få de verktyg/färdigheter som behövs för att tackla framtiden på bästa sätt.

 

I terapi hos mig utgår vi mest från ett kognitivt förhållningssätt. Det kommer från KBT (Kognitiv beteende terapi) samt ACT och mindfullness.

(Under informationsbanken kan du läsa mer om de olika terapiformerna.)

 

KBT har i otaliga vetenskapliga undersökningar visat sig vara framgångsrik vid bl a behandling av ångest, kriser, depressioner, beroendeproblematik, sömnproblem, utbrändhet, paniksyndrom, fobier, relationsproblem m fl.

ACT är den tredje vågens beteendeterapi och som är en vidareutveckling av KBT.

 

 

 

 

Några saker som kännetecknar en session är:

  • Strukturerat, Tydligt och Målinriktat.
  • Mer fokus på Här och Nu, leva i nuet genom träning i mindfullness.
  • Lära sig tekniker och verktyg.
  • Mallar och skattningsskalor om mående, beteende, fobier bl.a.
  • Hemuppgifter att utföra mellan sessionerna. Behandlingen förutsätter att klienten aktivt arbetar med hemuppgifter mellan sessionerna.
  • Exponeringsövningar, vanligt vid fobier och social träning.
  • Tidsbegränsat.
  • Plan för att förhindra återfall i beteende.

 

 

Hur går behandlingen till?
Behandlingen inleds med 1-2 bedömningssamtal då vi tillsammans formulerar en noggrann analys av problemet.
Utifrån problemformuleringen görs sedan en behandlingsplan. Behandlingstiden varierar från 6-8 upp till 20 sessioner, ibland längre. Varje session är 60 minuter lång.
Tonvikten ligger på samspelet här och nu mellan individen och omgivningen. Terapin inriktas på att hitta problemlösningar och att få en förståelse för varför vi gör som vi gör. ”Vårt beteende påverkas av våra tankar”. När man får hjälp med att förstå hur man tänker och varför man tänker på det sättet i olika situationer går det att träna sig i att förändra sitt sätt att tänka, vilket i sin tur påverkar beteendet.
Syftet är att hjälpa dig som individ att känna igen och förstå dina tankar och känslor och via verktyg få hjälp att förändra dessa.
Att träna sig i att förändra sättet att tänka i nya banor, som i sin tur påverkar beteendet, bidrar till att minska sårbarheten och få möjlighet till ett nytt liv.


Bedömningssamtal kostar 400 kronor
Varje session kostar 800 kronor